Winkelwagen Geen producten

 

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LEDreclamebords.nl
 

Artikel 1:
Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. ‘LED reclamebords.nl, onderdeel van LED visuals B.V.: de rechtspersoon besloten vennootschap LED visuals of één of meer van haar werkmaatschappijen of deelnemingen, dan wel anderszins aan haar gelieerde vennootschappen; B. ‘contractspartij’: elke natuurlijke of rechtspersoon die LED reclamebords.nl om een prijsopgave heeft verzocht, dan wel aan wie LED reclamebords.nl een prijsopgave heeft verzonden of met wie LED reclamebords.nl over de totstandkoming van een overeenkomst onderhandelt, dan wel met wie LED reclamebords.nl een overeenkomst heeft gesloten; C. ‘overeenkomst’: elke overeenkomst betreffende de levering, verhuur en installatie van zaken en levering van diensten of advieswerkzaamheden tussen LED reclamebords.nl en de contractspartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en elke aanvulling daarop of wijziging daarvan;

 

Artikel 2:
Toepasselijkheid 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens LED reclamebords.nl gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten en gesloten overeenkomsten, daaronder mede begrepen het verlenen van diensten, het verstrekken van adviezen en het verrichten van ondermeer installatiewerkzaamheden. 2. Bedingen die afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden gelden slechts voor zover LED reclamebords.nl die afwijkingen schriftelijk heeft bevestigd dan wel aanvaard. 3. Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden niet (langer) rechtsgeldig zullen blijken te zijn, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. Dergelijke bepalingen zullen alsdan worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

Artikel 3:
Totstandkoming overeenkomst 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan de contractspartij tot het doen van een aanbod. De in een aanbieding genoemde specificaties zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Deze specificaties zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt bevestigd. Vanwege het feit dat foldermateriaal e.d. aan veranderingen onderhevig zijn, kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 2. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding door LED reclamebords.nl. 3. Mondelinge toezeggingen gedaan door medewerkers van LED reclamebords.nl binden LED reclamebords.nl niet, anders dan wanneer zij schriftelijk door LED reclamebords.nl zijn bevestigd.

 

Artikel 4:
Levertijd 1. Onder de levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de zaken voor de contractspartij ter beschikking moeten zijn of, indien diensten en/of werkzaamheden zijn overeengekomen, de termijn waarbinnen deze diensten en/of werkzaamheden moeten zijn verricht. 2. De in de overeenkomst genoemde termijnen van levering zijn geen fatale termijnen. 3. Indien geen termijn voor levering is overeengekomen, dient LED reclamebords.nl tot levering over te gaan binnen 90 dagen na de dag waarop LED reclamebords.nl aan de contractspartij heeft bericht dat hetgeen geleverd dient te worden voor levering gereed is. 4. Indien in de overeenkomst is bepaald dat de levertijd een aantal dagen, weken of maanden met zich zal brengen, gaat deze termijn eerst in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en LED reclamebords.nl alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken van de contractspartij heeft ontvangen. 5. Indien de aard van de levering zulks mogelijk maakt is LED reclamebords.nl. gerechtigd de levering in gedeelten uit te voeren. Het is LED reclamebords.nl toegestaan om elke deellevering afzonderlijk na de levering aan de contractspartij te factureren. 6. Bij bestellingen onder een bepaalde drempelwaarde is LED reclamebords.nl gerechtigd orderkosten in rekening te brengen, zijnde door LED reclamebords.nl reëel te maken kosten.

 

Artikel 5:
Transport en risico 1. Indien niet is overeengekomen dat de contractspartij zelf zorg draagt voor het nodige transport en de contractspartij LED reclamebords.nl eveneens geen nadere aanwijzingen daarvoor geeft, zal LED reclamebords.nl zorg dragen voor het nodige transport. 2. Het transport geschiedt in elk geval steeds voor rekening en risico van de contractspartij, zelfs als uit benodigde vrachtbrieven of dergelijke anders zou blijken. 3. LED reclamebords.nl bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Indien de contractspartij een bepaalde wijze van verpakking, verzending of transport verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de contractspartij. 4. De contractspartij is verantwoordelijk voor het afvoeren van het afval en/of verpakkingsmateriaal, zulks voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 6:
Prijzen 1. De overeengekomen prijzen zijn weergegeven in euro’s en exclusief omzetbelasting, invoerrechten, overige heffingen van overheidswege, kosten van verpakking, montage en installatie, kosten van in- en uitlading en de kosten van vervoer, waaronder begrepen de transportverzekering. 2. LED reclamebords.nl is gerechtigd een aanbetaling of bankgarantie te verlangen, alvorens zij uitvoering geeft aan de overeenkomst of voortgaat met de nakoming van een overeenkomst, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden zullen worden overschreden. Een weigering van de contractspartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft LED reclamebords.nl het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding van LED reclamebords.nl. Zulks ontslaat de contractspartij nimmer uit haar verplichting de tot de datum van de ontbinding verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken te betalen. 3. Het is LED reclamebords.nl toegestaan de overeengekomen prijs te verhogen, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, doch voor de dag van levering, één of meer prijsbepalende factoren zijn verhoogd, één en ander met inachtneming van eventueel bestaande wettelijke voorschriften.

 

Artikel 7:
Duur 1. Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek verlenen van service en/of diensten, wordt zij aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt. 2. Een overeenkomst als in lid 1 bedoeld kan slechts worden opgezegd per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden, bij gebreke waarvan de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd wordt voor de oorspronkelijke duur. 3. Tussentijdse opzegging van een overeenkomst door de contractspartij is niet mogelijk, tenzij wanneer deze zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard de door LED reclamebords.nl geleden of te lijden schade te vergoeden.

 

Artikel 8:
Meerwerk 1. Alle door de contractspartij voorgestelde wijzigingen van de oorspronkelijke overeenkomst gelden als meerwerk. De contractspartij is gehouden de kosten verband houdende met het meerwerk te voldoen. 2. Meerwerk houdt in beginsel in dat opgegeven levertijden niet kunnen worden gehaald.

 

Artikel 9:
Eigendomsvoorbehoud 1. Levering geschiedt telkens onder de opschortende voorwaarde, zijnde een eigendomsvoorbehoud, dat de volledige voor de betreffende levering verschuldigde koopprijs, dan wel de vordering van LED reclamebords.nl op de contractspartij wegens tekortschieten door de contractspartij in de nakoming van zijn verplichtingen jegens LED reclamebords.nl is voldaan. 2. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in het vorige lid niet is ingetreden, mist de contractspartij de bevoegdheid de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaken te vervreemden, dan wel te bezwaren, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de normale bedrijfsuitoefening van de contractspartij. 3. Indien de contractspartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de door LED reclamebords.nl geleverde doch nog niet betaalde zaken heeft verkocht aan derden, is de contractspartij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan LED reclamebords.nl over te dragen, dan wel indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan LED reclamebords.nl over te dragen. 4. Indien de contractspartij tekort schiet in de nakoming van enigerlei verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst tussen contractspartij en LED reclamebords.nl is zij van rechtswege in verzuim. LED reclamebords.nl is alsdan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. De contractspartij zal LED reclamebords.nl alsdan daartoe in de gelegenheid stellen. 5. De kosten verband houdende met het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud van LED reclamebords.nl, worden door LED reclamebords.nl. bij de contractspartij in rekening gebracht en zijn door de contractspartij aan LED reclamebords.nl verschuldigd. 6. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in het eerste lid niet is ingetreden is de contractspartij gehouden de zaken van LED reclamebords.nl als herkenbaar eigendom van LED reclamebords.nl te houden en deze te verzekeren tegen gebruikelijke risico’s waaronder brand, schade, vandalisme en diefstal, dan wel zorg te dragen voor de geleverde zaak als een goed huisvader betaamd.

 

Artikel 10:
Installatie / montage ter plaatse 1. De contractspartij draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met installatie / montage ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de overeengekomen werkzaamheden dadelijk door LED reclamebords.nl kunnen worden aangevangen. Indien dit niet het geval is, is LED reclamebords.nl gerechtigd (extra) reis- en verblijfkosten alsmede de wachttijd aan de contractspartij door te berekenen. De contractspartij zal deze extra kosten vergoeden. 2. Indien overeengekomen is dat zaken ter plaatse worden geïnstalleerd / gemonteerd, geschieden eventuele bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de contractspartij. 3. LED reclamebords.nl gaat uitdrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid van de plek waarop door LED reclamebords.nl wordt geïnstalleerd / gemonteerd. Vertragingen die worden veroorzaakt door het niet – of niet eenvoudig – bereikbaar zijn van de montageplek, komen voor rekening van de contractspartij. 4. De contractspartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing, deugdelijk sanitair en vanwege de Arbowetgeving voor het personeel van LED reclamebords.nl vereiste voorzieningen, alsmede voor voldoende ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaatsen voor het geleverde alsmede voor materialen, gereedschappen en dergelijke van LED reclamebords.nl. 5. LED reclamebords.nl is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de opstellingswerkzaamheden mocht ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van LED reclamebords.nl 6. De contractspartij is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten die LED reclamebords.nl vanwege de installatie / montage mocht lijden, tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van LED reclamebords.nl. De contractspartij is gehouden LED reclamebords.nl te vrijwaren voor aanspraken tot vergoeding van schade toegebracht aan kabels en/of leidingen alsmede de schade welke daaruit voortvloeit, tenzij de contractspartij aantoont dat LED reclamebords.nl door middel van duidelijke aanwijzingen, deugdelijke situatieschetsen en dergelijke genoegzaam op de hoogte was gesteld.

 

Artikel 11:
Inspectieplicht 1. De contractspartij is gehouden het geleverde prompt na levering te inspecteren alsmede de resultaten van dienstverlening en service prompt te controleren. 2. Voor zover sprake is van installatie / montage ter plaatse wordt als oplevering beschouwd de feitelijke oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan de contractspartij mededeling is gedaan. 3. Bij het in gebruik nemen van het geleverde/gemonteerde door of namens de contractspartij, geldt het werk als opgeleverd. Indien – ondanks een daartoe gemaakte afspraak – een door de contractspartij als bevoegd verklaarde vertegenwoordiger niet aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke medewerking van de contractspartij. 4. De contractspartij tekent voor ontvangst van de door LED reclamebords.nl geleverde zaken of diensten op het door LED reclamebords.nl aangeboden vervoersdocument of de door de werknemer van LED reclamebords.nl getoonde werkbon. De contractspartij maakt op deze documenten melding van alle direct zichtbare beschadigingen of ondervonden problemen in de dienstverlening. 5. De contractspartij zal een eventuele klacht onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de levering / inontvangstneming / afmontage schriftelijk melden aan LED reclamebords.nl Retourzendingen zullen uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke akkoordbevinding door LED reclamebords.nl, waarbij de kosten van de retourzending en de bijkomende kosten ter beoordeling van LED reclamebords.nl zullen zijn. 6. De contractspartij stelt LED reclamebords.nl te allen tijde in staat de geuite klacht te controleren. 7. Schendingen van de bepalingen in dit artikel leidt tot verval van elk recht van reclame van de contractspartij.

 

Artikel 12:
Betaling 1. De contractspartij voldoet elke door LED reclamebords.nl verzonden factuur binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige inhouding of korting tenzij anders is overeengekomen. 2. Voor zover de contractspartij van mening is dat het gefactureerde bedrag door LED reclamebords.nl niet correct is, dient zij dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum gedetailleerd schriftelijk te melden aan LED reclamebords.nl Na het vervallen van de bedoelde termijn wordt de contractspartij geacht de geleverde zaken, de verrichte werkzaamheden en/of diensten respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd en erkend. 3. Het indienen van een reclame en/of klacht ontslaat de contractspartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen. 4. LED reclamebords.nl is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten zonder dat LED reclamebords.nl tot de contractspartij enigerlei schadevergoeding gehouden is indien de contractspartij in gebreke is in de nakoming van de betalingsverplichtingen ten opzichte van LED reclamebords.nl 5. Bij niet, niet-tijdig of niet-volledige betaling van het door haar verschuldigde, is de contractspartij met ingang van de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege in verzuim. Alsdan is de contractspartij, onverminderd de overige rechten van LED reclamebords.nl, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de (zakelijke) wettelijke handelsrente, alsmede al de kosten voor juridische bijstand in en/of buiten rechte verschuldigd aan LED reclamebords.nl

 

Artikel 13:
Garantie 1. Voor zover garantie wordt verstrekt op zaken of diensten, zal deze garantie nimmer verder gaan dan de door van LED reclamebords.nl verstrekte garantie. 2. LED reclamebords.nl zal gedurende de garantietermijn de door de contractspartij aangetoonde gebreken in beginsel kosteloos verhelpen. De contractspartij dient LED reclamebords.nl echter binnen acht dagen na het moment waarop het gebrek is geconstateerd althans had kunnen worden geconstateerd schriftelijk van de gebreken op de hoogte te stellen. De contractspartij kan slechts een beroep op garantie doen indien deze niet in gebreke is ten aanzien van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van LED reclamebords.nl 3. De contractspartij komt geen beroep op garantie toe indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik anders dan door LED reclamebords.nl verricht, van buiten komende oorzaken als inductie, bliksem, brand, waterschade, natuurgeweld of vandalisme. Voorts zal de contractspartij geen beroep op garantie kunnen doen indien de contractspartij LED reclamebords.nl. niet in staat heeft gesteld een eventueel gebrek te herstellen en zelf of door een derde werkzaamheden heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren. 4. Mocht LED reclamebords.nl achteraf blijken dat de contractspartij ten onrechte een beroep op garantie heeft gedaan, dan zullen de door LED reclamebords.nl verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten tegen bij LED reclamebords.nl gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht bij de contractspartij.

 

Artikel 14:
Intellectuele eigendom 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een met LED reclamebords.nl gesloten overeenkomst ontwikkelde of door LED reclamebords.nl aan de contractspartij ter beschikking gestelde goederen, zaken, programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, tekeningen, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij LED reclamebords.nl of diens licentiegevers. De contractspartij verkrijgt zolang de overeenkomst voortduurt, uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden met betrekking tot de ter beschikking gestelde programmatuur welke bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet mogen verveelvoudigen of daarvan kopieën mogen vervaardigen. 2. De contractspartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde zaken, programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van LED reclamebords.nl of diens licentiegevers bevatten. De contractspartij verbindt zich deze informatie, zaken, programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. De contractspartij zal deze geheimhouding ook opleggen aan alle personen werkzaam in de organisatie van de contractspartij, die de zaken, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen gebruiken. 3. Het is de contractspartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de zaken, programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. 4. Het is LED reclamebords.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Het is de contractspartij niet toegestaan technische beveiligingsvoorzieningen te verwijderen. 5. LED reclamebords.nl zal de contractspartij vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door LED reclamebords.nl zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat de contractspartij – op straffe van verval van iedere aanspraak jegens LED reclamebords.nl – onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de contractspartij de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan LED reclamebords.nl De contractspartij zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan LED reclamebords.nl verlenen om zich, zo nodig in naam van de contractspartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 6. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die de contractspartij in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. 7. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door LED reclamebords.nl zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maakt/maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van LED reclamebords.nl een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal LED reclamebords.nl, naar eigen keuze, het geleverde tegen creditering van de facturen onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de contractspartij het geleverde of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Daarenboven zal LED reclamebords.nl de contractspartij een schadevergoeding in geld voldoen, indien de contractspartij tot betaling van schadevergoeding aan de rechthebbende gehouden blijkt te zijn, met dien verstande dat de door LED reclamebords.nl te betalen schadevergoeding in geld nimmer het bedrag te boven zal gaan corresponderend met de door LED reclamebords.nl gefactureerde bedragen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LED reclamebords.nl8. De contractspartij staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan LED reclamebords.nl van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking. De contractspartij zal LED reclamebords.nl vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 15:
Aansprakelijkheid 1. De contractspartij is jegens LED reclamebords.nl aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede aan derden betaalde boetes en gegeven kortingen, die LED reclamebords.nl, voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere derde, zal lijden of heeft geleden ten gevolge van een aan de contractspartij toe te rekenen tekortkoming. 2. De contractspartij is in het bijzonder aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit onjuistheden in de door de contractspartij in het kader van de overeenkomst aan LED reclamebords.nl verstrekte gegevens en tekeningen, dan wel die voortvloeien uit gebreken in de door de contractspartij zelf uit te voeren werkzaamheden of die in opdracht van de contractspartij door derden zijn uitgevoerd. 3. Indien LED reclamebords.nl jegens de contractspartij aansprakelijk is uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming bestaande uit een gebrek in de levering, is LED reclamebords.nl uitsluitend gehouden het gebrek in de levering te herstellen, dan wel de gebrekkige levering te vervangen, zulks na keuze van LED reclamebords.nl en zonder dat de contractspartij daarbij aanspraak kan maken op enige vergoeding. 4. LED reclamebords.nl is niet gehouden tot het vergoeden van schade indien de tekortkoming waaruit deze schade voortvloeit niet onverwijld nadat de contractspartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan LED reclamebords.nl is gemeld. 5. De aansprakelijkheid van LED reclamebords.nl voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten. 6. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van LED reclamebords.nl is de contractspartij in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zulks naar eigen keuze, enkel gehouden om: A. gebreken te herstellen of, B. vervangende programmatuur, zaken of onderdelen te leveren, doch alleen na terugontvangst van de gebrekkige programmatuur, zaken of onderdelen of, C. de ontvangen factuurbedragen terug te betalen, dan wel de aan de contractspartij verzonden factuur te crediteren of, D. een in overleg met de contractspartij te bepalen financiële vergoeding te voldoen. 7. Indien LED reclamebords.nl gehouden is tot betaling van schadevergoeding of boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door LED reclamebords.nl of anderszins, is de aansprakelijkheid van LED reclamebords.nl te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurbedragen of tot aan de som die aan de zijde van LED reclamebords.nl in het voorkomend geval daadwerkelijk gedekt is door verzekering, en wel de hoogste van de beide genoemde sommen. De beperking tot maximaal de factuurbedragen geldt ook indien de dekking van de verzekeraar verloren zou gaan door toedoen van LED reclamebords.nl, bijvoorbeeld omdat zij een formeel vereiste opgenomen in de polisvoorwaarden niet in acht neemt. 8. Herstel van gebreken geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij.

 

Artikel 16:
Overmacht 1. Overmacht aan de zijde van LED reclamebords.nl schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmachtsituatie voortduurt. 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van LED reclamebords.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor rekening van LED reclamebords.nl behoort te verblijven. Onder meer, doch niet uitsluitend, zullen als overmachtsituaties gelden; belemmering veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde internationale of nationale (overheids)instanties, oorlog, terreur, onrust en daarmee gelijk te stellen omstandigheden, gebrek aan grondstoffen, stakingen, bedrijfsbezettingen, blokkades of embargo’s, stroomstoringen en/of storingen in communicatielijnen, brand, ontploffing, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen van LED reclamebords.nl, waterschade of natuurrampen en indien de leveranciers van LED reclamebords.nl hun verplichtingen niet nakomen waardoor LED reclamebords.nl niet in staat is om na te komen. 3. LED reclamebords.nl is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of verliezen van de contractspartij of derden, indien deze schade veroorzaakt is door of op enigerlei wijze verband houdt met de overmachtsituatie aan de zijde van LED reclamebords.nl, waaronder uitdrukkelijk te zien diefstal van apparatuur en andere zaken door LED reclamebords.nl te leveren, dan wel te verzorgen. 4. Wanneer vaststaat dat de overmachtsituatie bij LED reclamebords.nl tenminste drie maanden zal duren, is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen zonder inachtneming van enige opzegtermijn en wel door middel van een aangetekende brief of bij gerechtsdeurwaardersexploot.

 

Artikel 17:
Ontbinding / opzegging overeenkomst 1. Behoudens het bepaalde in de wet is de contractspartij in de hierna te noemen gevallen van rechtswege in verzuim en is LED reclamebords.nl gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding en ongeacht de aard of de omvang van de tekortkoming of de betekenis daarvan. A. Indien de contractspartij een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, zodat onder meer vertraging in de levering of een gedeelte daarvan ontstaat of is te duchten. B. Indien de contractspartij in staat van faillissement wordt verklaart, (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of indien de contractspartij conform het bepaalde in de wet onder curatele of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot een van deze gevallen strekkende aanvraag wordt ingediend. 2. De na de ontbinding bestaande vordering van LED reclamebords.nl op de contractspartij, waaronder de vordering tot schadevergoeding, is terstond en geheel opeisbaar.

 

Artikel 18:
Geschillen 1. In alle gevallen is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die verband houden met de (te sluiten) overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht in Nederland en wel door de rechtbank te Breda. BIJZONDER DEEL De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de bepalingen van het Algemeen Deel van toepassing indien partijen een overeenkomst voor huur dan wel gebruik anderszins van apparatuur van LED reclamebords.nl hebben gesloten. De tekst van deze bijzondere bepalingen, voor zover conflicterend, prevaleert boven de tekst van het Algemeen Deel. Iedere overeenkomst waarbij de contractspartij, al dan niet tegen betaling, apparatuur van LED reclamebords.nl in gebruik verkrijgt, wordt gezien als een overeenkomst die wordt beheerst door de bepalingen in dit Bijzonder Deel alsmede van het Algemeen Deel van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19:
Omvang overeenkomst 1. De contractspartij verkrijgt op grond van de met LED reclamebords.nl gesloten overeenkomst slechts een tijdelijk recht, uitsluitend beperkt tot gebruik van de apparatuur van LED reclamebords.nl voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. 2. De contractspartij zal de apparatuur behandelen als goed huisvader en zal zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. De contractspartij zal te allen tijde aan een door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren. 3. De contractspartij zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen. 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de contractspartij gehouden op werkdagen tijdens de reguliere openingstijden van LED reclamebords.nlde gehuurde apparatuur op te halen en deze binnen de tussen partijen vastgestelde termijn weer in correcte staat op eigen kosten bij LED reclamebords.nl in te leveren. 5. Voor zover de contractspartij niet of niet tijdig apparatuur inlevert of indien de apparatuur zich niet in correcte staat bevindt of is beschadigd, is de contractspartij schadeplichtig ten opzichte van LED reclamebords.nl De contractspartij zal deze schade vergoeden. In ieder geval zal als schade gelden de hoogte van de vergoeding voor iedere dag – een gedeelte van een dag te zien als een dag – waarop LED reclamebords.nl de bedoelde apparatuur niet heeft kunnen verhuren aan een derde alsmede reparatie en/of vervangingskosten. 6. LED reclamebords.nl is gerechtigd de som te verhogen met de kosten van verzekeringspremie en administratiekosten. Indien niet uitdrukkelijk uit de schriftelijke bevestiging van de huurovereenkomst blijkt dat de apparatuur is verzekerd, dient de contractspartij er vanuit te gaan dat de apparatuur niet is verzekerd. De contractspartij is alsdan gehouden de apparatuur zelf te (doen) verzekeren. 7. De contractspartij zal in geval van diefstal van, verlies van, of schade aan de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan LED reclamebords.nl met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de contractspartij in geval van diefstal of vernielingschade terstond aangifte doen bij de politie en een kopie van het proces verbaal van deze aangifte aan LED reclamebords.nl verstrekken. 8. De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van ten minste 1 dag. De huurperiode vangt aan op het moment dat de apparatuur het magazijn van LED reclamebords.nl verlaat en eindigt op het moment dat de apparatuur weer in het magazijn van LED reclamebords.nl terug komt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 9. De contractspartij dient zich ervan te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. LED reclamebords.nl gaat er vanuit dat de contractspartij bekend is met de werking van de apparatuur. 10. De apparatuur moet door de contractspartij bij het magazijn van LED reclamebords.nl worden opgehaald en daar worden teruggebracht tenzij anders is overeengekomen. 11. De contractspartij wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door LED reclamebords.nl gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders overeengekomen, dient de contractspartij de huurprijs contant vóór of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. LED reclamebords.nl is gerechtigd een waarborgsom van de contractspartij te eisen en behoudt zich het recht voor de vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de gehuurde apparatuur.

 

Artikel 20:
Schade 1. De contractspartij is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van LED reclamebords.nl, tenzij wanneer deze aantoont dat de schade niet is ontstaan in de periode die zich bevindt tussen het moment dat LED reclamebords.nl de apparatuur aan de contractspartij heeft overhandigd dan wel het moment waarop de apparatuur bij LED reclamebords.nl is ingeleverd. 2. De contractspartij is gehouden de schade voor LED reclamebords.nl te vergoeden, waaronder schade als gevolg van verduistering en/of diefstal en verder alle beschadigingen. Slechts in het geval dat sprake is van beschadiging(en) is de contractspartij niet gehouden de schade te vergoeden indien door deze wordt aangetoond de nodige voorzorgsmaatregelen te hebben genomen.| Meer

BEKIJK NU ONZE VERNIEUWDE PROFESSIONELE LED LICHTKRANTEN!

 

* = prijzen zijn exclusief BTW Powered by CCV Shop webwinkel